ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา
----------------------------

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๔ นั้น

               บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนี้

นางสาวเบญจวรรณ      ธรรมรัตน์

       ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างพร้อมสัญญาค้ำประกัน  ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี  ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติงาน ที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป  พร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้ประกอบการรายงานตัว วุฒิการศึกษา,ทะเบียนบ้าน,บัตรประจำตัวประชาชน โดยรับรองสำเนาถูกต้อง  อย่างละ ๑ ฉบับ

อนึ่ง  ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น  คือ

                             . ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

                             . ได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุแต่งตั้ง

                             . ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                             ประกาศ    วันที่  ๑๗  มิถุนายน พ.. ๒๕๕๔