ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 รายงานตัวที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2554

          คณะศึกษาศาสตร์ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาพลศึกษา คณิตศาสตร์ ภาคในเวลาราชการ รอบที่ 3 รายงานตัวที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2554