กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 ครั้งที่ 3เนื่องจากการรับสมัครครั้งที่ 3 นี้มีขั้นตอนต่างจากครั้งที่ 1 และ 2 ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ

 

กิจกรรม

วันที่

1. รับสมัครทาง Internet ผ่านทาง http://admission.chandra.ac.th/

  • นักศึกษาชำระเงิน โดยพิมพ์ใบสมัคร ใบชำระเงินนำไปชำระเงินผ่านทางธนาคารทหารไทยตามปกติ รายละเอียดให้อ่านในระหว่างขั้นตอนการสมัคร
  • ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

16 - 27 พฤษภาคม 2551

2. สอบสัมภาษณ์

  • นำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครสอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิชาที่สาขาสังกัดดังนี้
  • o คณะเกษตรและชีวภาพอาคารเกษตร
  • o คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 26 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
  • o คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 2
  • o คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 9
  • o คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 3
  • รายงานตัวต่อกรรมการสอบ 8.30 น. ณ สถานที่สอบ
  • ประกาศผลการสอบโดยกรรมการผู้สอบจะแจ้งให้ทราบในวันสัมภาษณ์

30 พฤษภาคม 2551

3. รายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย

1 มิถุนายน 2551

4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ยึดตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาครั้งที่ 1 และ 2