ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

          ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ใน 4 สาขาวิชา ต่อไปนี้

1. วท.บ.(การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนมือง)
2. วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (รับเฉพาะผู้จบสายวิทย์)
3. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์)
4. วท.บ.(ส่งเสริมและธุรกิจการเกษตร)

 

หากมีข้อส่งสัยสามารถสอบถามได้ที่
1.นายสัตวแพทย์สมเกียรติ   ศีลสุทธิ์          โทร 081-3040500
2.ผศ.ดร.สุภาณี                 ด่านวิริยะกุล    โทร 081-5820634
3.นายชินกร                     จิรขจรจริตกุล   โทร 085-0442225