ประกาศสำหรับนักศึกษา ที่มีปัญหาในการพิมพ์ใบ จ.ษ.3 แล้วไม่ปรากฎยอดเงิน

1. นักศึกษากองทุนรายเก่าที่ได้รับอนุมัติในรอบที่ 1 และ 2 ที่ทำสัญญาลงนามแล้ว แต่พิมพ์ จษ.3 ไม่ได้ ให้ นักศึกษาพิมพ์ใบ จษ. ในวันที่ 20-23 พ.ค. 51 แล้วแนบส่งพร้อมสัญญาที่กองทุน

2. สำหรับนักศึกษาที่ส่งสัญญาพร้อม จษ. 3 แล้วให้มาประชุมในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2551