ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

                                            (สำเนา)                                                

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่  ๒๘ มีนาคม พ
..
๒๕๕๑
บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้

                                                นางสาวชลธิชา    กูลการขาย

              ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างพร้อมสัญญาค้ำประกัน ที่ กองบริหารงานบุคคล 
ในวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๐๐น.  และเริ่มปฏิบัติงาน ที่  บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

                             ประกาศ    วันที่      เมษายน  ..๒๕๕๑