ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานยกสัมภาระ สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)

                                            (สำเนา)                                                

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ
..๒๕๕๑ บัดนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานยกสัมภาระ   สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)  ดังนี้

                           ๑. นายโสภณ         พรมมา                   ผู้ผ่านการคัดเลือก
                      
๒.นายวิทพงศ์        แก้วแดง                ผู้ผ่านการคัดเลือก
                      
๓.นายเอนก             ประสานสิน              สำรอง

                   ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างพร้อมสัญญาค้ำประกัน  
ที่  กองบริหารงานบุคคล  ในวันที่  ๒๘ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๐๐น.  และเริ่มปฏิบัติงาน
ที่  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค) วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ หากผู้ผ่านการคัดเลือก
ไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

                             ประกาศ    วันที่    เมษายน  ..๒๕๕๑