รับสมัครครูประจำชั้น สาขาการศึกษาปฐมวัย (สมัคร 11-25 เม.ย.51)

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ
..๒๕๔๗ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗
./ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

                         . ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
                            
ตำแหน่งครูประจำชั้น                           จำนวน    อัตรา    
                            
อัตราค่าจ้างเดือนละ                             ๗,๙๔๐.-
                            
สังกัดโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม

                         . คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                            
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
                                   
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗  ดังนี้
                                   
(๑)  มีสัญชาติไทย
                                   
(๒)  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี บริบูรณ์
                                   
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                   
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
                                   
(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                   
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
                                   
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
                           
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                                  
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
                                  
(๒) เพศหญิง
                                  
(๓) สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
                                  
(๔) มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ
                                  
(๕)ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                       

                       .   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
                            
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ที่  กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคาร ๔ ชั้น ๑  โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐
- ๙๙  ต่อ ๑๑๔๒,๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔  
ตั้งแต่วันที่  ๑๑
-
๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น

                       .   เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
                            
.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
                            
.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้
โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 ทั้งนี้ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร
และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
                             
.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน ขนาด   นิ้ว   จำนวน   รูป   
                            
.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                         จำนวน   ฉบับ
                            
.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                      จำนวน   ฉบับ
                             
๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)                                                        จำนวน    ฉบับ
                            
. เพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓)                                                จำนวน   ฉบับ
                            
.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)                                         จำนวน   ฉบับ

                     .  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
                         
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัคร
สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่น ความรู้
  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ 
ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

                   .  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
                       
ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก วันที่  ๒๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑  ในเวลา ๑๐.๐๐ น.   
ที่  โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม

                   .  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
                        
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%)โดย
เรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

                   .  การประกาศผลการคัดเลือก
                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก  ที่  กองบริหารงานบุคคล   สำนักงานอธิการบดี   
ในวันที่
  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑

                   .  การบรรจุและแต่งตั้ง
                        
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัครและตามลำดับคะแนน
โดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว  วันเข้าปฏิบัติงานที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก ส่วนที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้
เรียกบรรจุในโอกาสต่อไปแต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๖ เดือน

                   ๑๐. การรายงานตัว
                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว  ที่  กองบริหารงานบุคคล  
สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  เวลา ๐๘
.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                      ๑๑. การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา ทำสัญญาจ้างสัญญาค้ำประกัน
ที่ กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑
เวลา  ๐๘.๐๐  .

                      ๑๒. การเริ่มปฏิบัติงาน
                            
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน 
ที่  โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม ในวันที่  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ     วันที่        เมษายน  ..๒๕๕๑