ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานธุรการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ
..๒๕๕๑ บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานธุรการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังต่อไปนี้
                       
๑. นางสาวอมรรัตน์                คล้ายสินธ์           ผู้ผ่านการคัดเลือก
                      
๒. นางสาวสุชาดา                 คุ้มครอง             สำรอง
                      
๓. นางสาววงศ์ศิริ                  รังคสิริ               สำรอง
                      
๔. นางสาวสุภาวดี                 ภวะโชติ             สำรอง
                       
๕. นางสาวพรเพ็ญ                 บุศราทิศ            สำรอง
                      
๖. นางสาวนวลวรรณ              มากมณี             สำรอง

                           ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างพร้อมสัญญาค้ำประกัน ที่  กองบริหารงานบุคคล
ในวันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติงาน
ที่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

                                    ประกาศ    วันที่          เมษายน  ..๒๕๕๑