รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง (สมัคร 8-21 เม.ย.51)

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ
..๒๕๔๗ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗
./ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

                        .   ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
                             
ตำแหน่งพนักงานพัสดุ          จำนวน   อัตรา    
                             
อัตราค่าจ้างเดือนละ              ๗,๑๐๐.-
                             
สังกัดงานพัสดุ  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี

                      .   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                           
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
                                   
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗  ดังนี้
                                   
(๑)  มีสัญชาติไทย
                                   
(๒)  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี บริบูรณ์
                                   
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                   
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
                                   
(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                   
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                   
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
                                   
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
                           
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                                 
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. สาขาพณิชยกรรม หรือเทียบเท่า
                                  
(๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
                                 
(๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านงานพัสดุเป็นอย่างดี
                                 
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีน้ำใจ และรักงานบริการ
                                 
(๕) มีความซื่อสัตย์ สุจริต
                                 
(๖) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
                                 
(๗)ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                                 
(๘) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว    

                       .   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
                            
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคาร ๔ ชั้น ๑  โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐
- ๙๙  ต่อ ๑๑๔๒,๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔  
ตั้งแต่วันที่  
-
๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น

                       .   เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก 
                             
.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
                            
.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษา
ออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 
ทั้งนี้  ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด
จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
                            
.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  ขนาด ๑ นิ้ว      จำนวน   รูป   
                            
.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                        จำนวน  ๑  ฉบับ
                             
.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                      จำนวน  ๑  ฉบับ
                            
๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)                                                        จำนวน    ฉบับ
                            
. เพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓)                        จำนวน   ฉบับ
                            
.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)                                         จำนวน   ฉบับ

                      .  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
                           
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  และประวัติการทำงานของผู้สมัคร
สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ 
ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์

                     .  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
                          
ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๒๓ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ที่  สำนักงานอธิการบดี  ห้องประชุม ๔๓๖ อาคาร ๔  ชั้น ๓

                     .  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
                         
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%)โดย
เรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

                     .  การประกาศผลการคัดเลือก
                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก  ที่  กองบริหารงานบุคคล   สำนักงานอธิการบดี   
ในวันที่
  ๓๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑

                     .  การบรรจุและแต่งตั้ง
                         
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัครและตามลำดับคะแนน
โดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว  วันเข้าปฏิบัติงานที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก
ส่วนที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้เรียกบรรจุในโอกาสต่อไปแต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๖ เดือน 

                    ๑๐. การรายงานตัว
                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว  ที่  กองบริหารงานบุคคล  
สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๐๘
.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                    ๑๑. การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
                          
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา ทำสัญญาจ้างสัญญาค้ำประกัน
ที่ กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่  ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑
เวลา  ๐๘.๐๐  .

                   ๑๒. การเริ่มปฏิบัติงาน
                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน ที่  งานพัสดุ  กองคลัง  
สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่  ๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑

                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ     วันที่           เมษายน  ..๒๕๕๑