ประกาศด้วยหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2551 โดยตรง

          "นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถเข้าเรียนได้ทันที(เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)" ติดต่อโดยตรงที่ 081-9148878,089-6672321,086-0256109,085-1195072,0863622644"