รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต(สมัคร 24 มี.ค.-11 เม.ย.51)

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา  

                        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
..๒๕๔๗ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗
./ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างชั่วคราว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ดังนี้

                       . ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
                           
ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา   จำนวน    อัตรา
                          
อัตราเงินเดือน  ๑๐,๑๙๐.-  บาท
                           สังกัดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

                      . คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                           
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
                                 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗  ดังนี้
                                 
(๑)  มีสัญชาติไทย
                                 
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
                                 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                 
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
                                 
(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
                                 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
                           
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                                
(๑) สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
                                 
(๒) มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
                                
(๓) มีประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วย
                                
(๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  อังกฤษ และจีน ระดับพื้นฐาน
ได้อย่างเหมาะสมแต่การปฏิบัติหน้าที่
                                
(๕)ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                                 
(๖) ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว

                      . วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
                           
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  อาคาร ๔  ชั้น ๑ โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐
-๙๙ ต่อ ๑๑๔๒, ๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔ 
ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มีนาคม 
- ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑  ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น

                     . เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
                          
.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
                          
.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษา
ออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย  และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  
ทั้งนี้ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด
จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
                          
๔.๓ ในการสมัครให้นำวุฒิปริญญาตรีแนบประกอบการสมัคร    
                          
.รูปถ่าย  ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)       จำนวน    ๑   รูป
                                   
.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                      จำนวน    ฉบับ
                          
.๖ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                    จำนวน   ฉบับ
                          
๔.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)                                            จำนวน    ฉบับ
                          
.๘ เพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓)     จำนวน   ฉบับ
                          
. หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)                     จำนวน   ฉบับ

                     . หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
                          
โดยจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติ
การทำงานของผู้สมัคร  สัมภาษณ์  และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์
 
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญา 
และบุคลิกภาพ  ประสบการณ์การสอน

                     .  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
                          
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้สมัครคัดเลือก  เข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่  ๑๗   เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑  
เวลา  ๑๐
.๐๐  .  ที่  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์(อาคาร๒๖)   วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  ชั้น ๗

                    ๗.  เกณฑ์การตัดสิน
                              ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ (๖๐%)
โดยเรียงตามลำดับคะแนน  หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

                    .  การประกาศผลการคัดเลือก
                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จะประกาศผลการคัดเลือก  ที่  กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี 
ในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑

                     .  การบรรจุและแต่งตั้ง
                            
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัครและตามลำดับคะแนน
โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว วันทำสัญญาจ้างสัญญาค้ำประกัน และวันเริ่มปฏิบัติงานให้ทราบในวันประกาศผล
การคัดเลือก ส่วนที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้เรียกบรรจุในโอกาสต่อไป แต่ทั้งนี้จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันประกาศผล
การคัดเลือก

                     ๑๐.  การรายงานตัว
                            
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว ที่ กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๐๘
.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์

                     ๑๑. การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
                            
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา ทำสัญญาจ้างและสัญญา
ค้ำประกัน ที่  กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่  ๒๘ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑  เวลา  ๐๘
.๐๐  .

                     ๑๒. การเริ่มปฏิบัติงาน
                           
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  เริ่มปฏิบัติงาน
ที่  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  ในวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑

                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                     ประกาศ     วันที่            มีนาคม  ..๒๕๕๑