วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
   
            ปรัชญา: " ทรงภูมิรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำการรักษา สู่การพัฒนาสังคม"
          วิสัยทัศน์ : " มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์จีน "
          พันธกิจ :   
                      1. ผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพ และคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
                      2. วิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนหรือที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน
                      3. บริการวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมที่สอดคล้อง 
          วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เปิดสอน
          หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ. 5 ปี) เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับบุคคลทุกระดับอายุ ทุกสาขาวิชา และทุกสาขาอาชีพ ใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยใช้ภาษาจีนร้อยละ 80 สอนโดยอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนชื่อดังหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนจะต้องไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งฝึกงานการแพทย์แผนจีน จากนั้นกลับมาฝึกงานที่ประเทศไทยในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จึงจะสำเร็จการศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ
           เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มีสิทธิ์สอบใบประกอบโรคศิลปะเพื่อประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลส่วนตัวด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย