บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
   
            ปรัชญา (Philosophy) : เชี่ยวชาญความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
          วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม กำกับและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
          บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู มุ่งผลิตนักการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติในการเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
          ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร มีจำนวน 2 หลักสูตร
          
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ
          2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งผลิตมหาบัณฑิตเพื่อรองรับการเป็นผู้นำองค์กรในสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน คิดวิเคราะห์ วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ