สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย

ทำเนียบสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   

ประธานสภาวิชาการ

   
ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต  เข็มทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์   ปิ่นศิโรดม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี  ภาคอัต

ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   
กรรมการจากคณาจารย์ประจำคณะ
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี ด่านวิระยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เทิดบารมี

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิธาน ไพโรจน์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์เกศกมล  สุขเกษม

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

   
เลขานุการสภาวิชาการ
   

อาจารย์พิมลรัตน์  วนสัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ