คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช
อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และพันธกิจสัมพันธ์
   

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค    
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก    
   

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม
อาจารย์กุลชไม สืบฟัก
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และงานทะเบียน
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี