คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

E-mail : sumalee.c@chandra.ac.th

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ
E-mail : dr.anek.t@chandra.ac.th
E-mail : rachen.m@chandra.ac.th
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช
อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์
E-mail : thanatat.p@chandra.ac.th
E-mail : pimolrat.v@chandra.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
E-mail : chalermkiat.d@chandra.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
พันธกิจสัมพันธ์
E-mail : komain.b@chandra.ac.th
E-mail : nuntawun.b@chandra.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ
E-mail :thamaporn.p@chandra.ac.th
   

คณบดี

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
E-mail : kamolchai.t@chandra.ac.th E-mail : kasemsri.a@chandra.ac.th E-mail : pisut.p@chandra.ac.th

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
E-mail : amnat.s@chandra.ac.th E-mail : tatsanee.j@chandra.ac.th E-mail : prasert.c@chandra.ac.th
   
   
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค    
E-mail : pisut.p@chandra.ac.th
   

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานทะเบียน
อาจารย์กุลชไม สืบฟัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม
E-mail : kunchamai.s@chandra.ac.th
E-mail : kiadtipo@chandra.ac.th
E-mail : songkran.s@chandra.ac.th

 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
รักษาราชการแทน
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail : pannee.b@chandra.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
E-mail : sathaphon.t@chandra.ac.th
E-mail : boonkiat.c@chandra.ac.th