คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ

E-mail : rachen.m@chandra.ac.th

รักษาราชการแทนอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพร ท่าจีน
E-mail : dr.anek.t@chandra.ac.th
E-mail : piyaporn.ta@chandra.ac.th
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
นายธงชัย  เหลืองทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
E-mail : tongchai.l@chandra.ac.th
E-mail : chalermkiat.d@chandra.ac.th
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
 
E-mail : kiadtipo@chandra.ac.th
 
รองอธิการบดี
 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ
E-mail : nuntawun.b@chandra.ac.th
E-mail :thamaporn.p@chandra.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
   

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ
E-mail : kamolchai.t@chandra.ac.th E-mail : kasemsri.a@chandra.ac.th E-mail : sitti.v@chandra.ac.th
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
E-mail : amnat.s@chandra.ac.th E-mail : tatsanee.j@chandra.ac.th E-mail : prasert.c@chandra.ac.th
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค    
E-mail : pisut.p@chandra.ac.th
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก    
   

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย จัตุรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร สายเสนา
E-mail : akhaphan.t@chandra.ac.th
E-mail : pitsamai.j@chandra.ac.th
E-mail : natthapat.s@chandra.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานทะเบียน

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพร ท่าจีน
ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
E-mail : piyaporn.ta@chandra.ac.th
E-mail : wijit.j@chandra.ac.th
E-mail : boonkiat.c@chandra.ac.th
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท