ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา

" ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา "

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

 

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญา
สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


" ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ"

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

" บัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา"

 

ค่านิยม

" บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา"