ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ข้อมูลที่เปิดเผย
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O42.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O42.2 รานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจษ.
(O42.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) วาระที่ 5.5 การพิจารณาผลประเมินฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43.1 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O43.2 ตัวอย่าง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564
O43.3 ตัวอย่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564
O43.4 ปฏิทินการดำเนินงานด้าน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มจษ.
O43.5 ตัวอย่าง สิ่งที่ดำเนินการตามผลการดำเนินงานฯ ITA (การจัดตั้งศูนย์ one stop service)