ITA(2564)/ข้อมูลสาธารณะ
แผนป้องกันการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี O39.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน O40.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O41.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563