ITA(2564)/ข้อมูลสาธารณะ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี O36.1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต O37.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
O37.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 (ฉบับที่ 15)