ITA(2564)/ข้อมูลสาธารณะ
การปฏิบัติงาน ข้อมูลที่เปิดเผย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13.1 คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ
O13.2 คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา