One Stop Service (ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ)

การให้บริการของศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

 1. รับสมัครเรียน
 2. รายงานตัว
 3. ลงทะเบียนเรียน
 4. เพิ่ม – ถอน เปิดหมู่เรียนพิเศษ
 5. เอกสาร / คำร้อง / ใบผ่อนผัน
 6. แจ้งจบ/ลงทะเบียนบัณฑิต
 7. รับปริญญา
 8. ขอทุนอื่น ๆ
 9. รด.
 10. ผ่อนผันทหาร
 11. ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
 12. รับเรื่องต่างๆ จากผู้ปกครอง
 13. ขอรหัส WIFI / Email
 14. ทำบัตรนักศึกษา
 15. คำร้องของ GE

เอกสารดาวน์โหลด

คำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน

คำร้องเกี่ยวกับสารสนเทศ