บริการออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี

บริการ 1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
ประกาศ ข้อมูล ข่าวสาร การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางinbox
                https://www.facebook.com/chandraloan

บริการ 2 บริการให้ข้อมูลการกกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
               บริการให้ข้อมูลการกกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เฉพาะนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
               https://line.me/R/ti/g/SpNdLCGvmp

บริการ 3 Website กองพัฒนานักศึกษา
               
แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองพัฒนานักศึกษา
               https://op.chandra.ac.th/dsd/

บริการ 4 Website สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               http://alu.chandra.ac.th/alu/

บริการ 5 Website Student Awards Chandrakasem Rajabhat University
               
แหล่งรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจำแต่ละภาคเรียน
               https://op.chandra.ac.th/dsd/chandraAwards/

บริการ 6 Website CRU Innovation Club Supported by GSB
               
แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
               https://cru-gsbclub.chandra.ac.th/

บริการ 7 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ( ทรานสคริปกิจกรรม )
               https://op.chandra.ac.th/dsd/activitiesChandra/checkProfile.php

บริการ 8 ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับ หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา
               
สำหรับตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ
               https://op.chandra.ac.th/dsd/conductCheck/

บริการ 9 ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ
               
สำหรับตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ
               https://op.chandra.ac.th/dsd/accidentCheck/

บริการ 10 ระบบตรวจสอบลำดับที่บัณฑิต และกลุ่มฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
สำหรับตรวจสอบลำดับที่บัณฑิตและกลุ่มฝึกซ้อม
               https://op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/checkProfile/

บริการ 11 ระบบส่งรูปภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
สำหรับ Upload รูปภาพเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต
               https://op.chandra.ac.th/dsd/congratulation/bunditUpload/

บริการ 12 ระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
สำหรับบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถใบรายงานแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ในการกู้ยืมแต่ละปีการศึกษา
               https://op.chandra.ac.th/dsd/volunteer_rjb/

บริการ 13 Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม
               
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่าน www.faceook.com
               https://www.facebook.com/DSD.CRU/

บริการ 14 Facebook Fanpage : Chandra Loan
               
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่าน www.faceook.com
               https://www.facebook.com/chandraloan

บริการ 15 Line official account : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่านโปรแกรม LINE
               https://line.me/R/ti/p/%40132shtez

บริการ 16 Homepage ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
Homepage หลักของระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำหรับตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อดำเนินการตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำ 
               https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

บริการ 17 งานกิจการนักศึกษา
               
บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการนักศึกษา
               https://www.facebook.com/profile.php?id=100033170057917

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บริการ 1 การขอใบรับรองผลการศึกษาออนไลน์
               
สำหรับขอทรานสคริป ใบรับรองสำคัญต่าง ๆ
               https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO4UBSpCG8u7MKVYNDh3LvQPvi084ywuFB4KlsphRA4xxhFg/viewform

บริการ 2 การขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
               
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระบบจะเปิดทุกวันที่ 1 -10 ของทุกเดือน
               http://reg.chandra.ac.th/registrar/home.asp

บริการ 3 รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์
               
สำหรับนักศึกษาใหม่
               http://reg.chandra.ac.th/registrar/login_new.asp

บริการ 4 ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรับสมัคร
               
บริการสมัครเรียน บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตอบปัญหา และชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่
               line id : cruadmission

บริการ 5 ขอพักการเรียน/รักษาสภาพออนไลน์
               
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรักษาสภาพ
               http://reg.chandra.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ 1 งานศูนย์ภาษา
               
จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
               https://arit.chandra.ac.th/lc

บริการ 2 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ email@chandra.ac.th
               
แบบฟอร์มการขอ E-mail หรือลืม Password ของน.ศ.กรุณากรอกข้อมูล แล้วอ่านรายละเอียดด้านในตามลิงค์ กรอกรายละเอียดแล้วรอ1วัน หลังจากส่งข้อมูล (หลังจากชื่อขึ้นเพจFacebook รหัสผ่านจะรีเซตเป็นรหัสบัตรประชาชน13หลัก) 
               https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSgTfkQUpIgeVko9nFyG-Ky7dXk_kYOBGXZtUqXkL6244-2Q/viewform

บริการ 3 OPAC (Online Public Access Catalog) คือ ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของ ห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์
               
เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่หน่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นสารสนเทศก่อนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เช่น บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์เพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากร เพื่อทราบเลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนที่จะไปหาตัวเล่มบนชั้น ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง  
               http://opac.chandra.ac.th

บริการ 4 บริการยืมหนังสือออนไลน์
               
ให้บริการจัดหาหนังสือและยืมหนังสือในระบบโดยผู้ใช้บริการแจ้งรายการหนังสือ วันเวลาในการรับหนังสือ มาทางสำนักฯ และมารับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น1
               https://arit.chandra.ac.th

บริการ 5 บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง
               
เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือครั้งแรกแล้ว ก่อนครบกำหนดการคืนสองวันสามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองอีก 1 ครั้ง
               http://opac.chandra.ac.th/

บริการ 6 บริการสืบค้นหนังสือออนไลน์
               
สามารถสืบค้นรายการหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และบทความวารสารที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งให้ข้อมูลรายระเอียดของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ สถานที่จัดเก็บ เป็นต้น
               http://opac.chandra.ac.th/

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

บริการ 1 คำร้องขอสอบปลายภาค FM 2/62
               
"สำหรับนักศึกที่ขาดสอบปลายภาคเทอม2/62 สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2563 *หมายเหตุ:รายชื่อและกำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง"
               https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-OzrWsOc06PDppspyyLQqodM1YFlzForc4ZXCSler3G1UIQ/viewform?fbzx=-7526936258686604271&fbclid=IwAR19OUBz4SfPO0COr13S8fd73pBTBnPcQeSJ6KHChAO9JtiDJXUDiQS6Atc

บริการ 2 E-book รายวิชาศึกษาทั่วไป
               
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานหนังสือออนไลน์ E-book รายวิชาศึกษาทั่วไป ได้โดยสามารถติดต่อขอรหัสเข้าใช้งานได้ที่ facebook สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
               https://www.facebook.com/ge.chandrakasem
               ID Line:0922483868

บริการ 3 รับบริการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
               
นักศึกษาหรือผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
               https://www.facebook.com/ge.chandrakasem
               โทร.092-248-3868
               ID Line:0922483868

คณะศึกษาศาสตร์

บริการ 1 ช่องทางการให้บริการคณะศึกษาศาสตร์
               
ช่องทางติดต่อราชการและติดต่อด้านอื่นๆ สำหรับบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
               https://web.facebook.com/educ.cru/

บริการ 2 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต
               
ติดต่อสอบถามการสมัครเรียน
               http://line.me/ti/g/rwWyRD2uW5

บริการ 3 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               https://educ.chandra.ac.th/

บริการ 4 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Line : http://line.me/ti/g/8L9DXByVK7

บริการ 5 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Facebook : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม

บริการ 6 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Facebook : จิตวิทยา จันทรเกษม

บริการ 7 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารและรับสมัครนักศึกษาใหม่
               
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Line : http://line.me/ti/g/rwWyRD2uW5

บริการ 8 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Facebook : ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม

บริการ 9 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม

บริการ 10 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Facebook : ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

บริการ 11 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Facebook : สาขาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏจันทรเกษม

บริการ 12 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Facebook : พลศึกษาจันทรเกษม

บริการ 13 ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสาร
               
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               Facebook : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.จันทรเกษม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               
เป็นเพจประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ของคณะ
               https://www.facebook.com/huso.cru

บริการ 2 เป็นเพจประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ของคณะ
               
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
               https://www.facebook.com/huso.cru

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

บริการ 1 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
               https://www.facebook.com/profile.php?id=100051997843269
               https://amc.chandra.ac.th/

บริการ 2 คลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
               Line id : @rcf6996z
               086-403-9925