ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ข้อมูลที่เปิดเผย
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มจษ.
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กบม.) ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน "คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ตัวอย่าง ระเบียบวาระการประชุมฯ
ตัวอย่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
ปฏิทินการดำเนินงานฯ
ตัวอย่าง สิ่งที่ดำเนินการตามผลการดำเนินงานฯ ITA