ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี #
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต #
#