ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
รายงานการตรวจสอบพัสดุ
คู่มือการบัญชีภาครัฐ-เรื่องที่ดิน-อาคารและอุปกรณ์