ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลที่เปิดเผย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน
ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้า ปีที่ 15 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 6)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน
ตัวอย่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
ตัวอย่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ว่าด้วยทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตัวอย่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562