ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลที่เปิดเผย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ #
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ #
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน #
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี #