ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลที่เปิดเผย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน การายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ข้อมูลสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562