ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลที่เปิดเผย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)