ITA(2563)/ข้อมูลสาธารณะ
การให้บริการ ข้อมูลที่เปิดเผย
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ระบบบริการการศึกษา
ตัวอย่างขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา
คู่มือภาคประชาชน มจษ.
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
E–Service ระบบบริการการศึกษา