กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

พระเทพวรสิทธาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  สุขสำราญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายขจร  จิตสุขุมมงคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมโภชน์  นพคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางดวงตา  ฤกษ์ม่วง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนา  ไชยประสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ. ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนายธงชัย  เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
นายราเชนทร์  เหมือนชอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์  พวงนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
ผศ.เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ดร.ก่อกุล  กีฬาพัฒน์
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.ธีระชัย  สุขสวัสดิ์
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ

ดร.จินตนา  สุขสำราญ
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ
ผศ.เอกพรรณ  ธัญญาวินิชกุล
กรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.เอนก  เทียนบูชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม