ITA/ข้อมูลสาธารณะ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อมูลที่เปิดเผย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต การติดตาม การส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ
รายงานผลการติดตาม