ITA/ข้อมูลสาธารณะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลที่เปิดเผย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน การายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561