เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

 • ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ด้วยตนเอง : หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ไปรษณีย์ : หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 5800 , 0 2942 6800 ต่อ 1110
  Email : chandra.cru1@gmail.com
  Facebook Fan page
  เว็บไซต์
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำเดือน
ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2563 ม.ค.63
ก.พ.63
มี.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63
มิ.ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
2562 ม.ค.62
ก.พ.62
มี.ค.62
เม.ย.62
พ.ค.62
มิ.ย.62
ก.ค.62
ส.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.62
2561 ม.ค.61
ก.พ.61
มี.ค.61
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
2560 ม.ค.60
ก.พ.60
มี.ค.60
เม.ย.60
พ.ค.60
มิ.ย.60
ก.ค.60
ส.ค.60
ก.ย.60
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60