เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล "รางวัลเพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564"

รูปกิจกรรมทั้งหมด