เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งมอบป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่ให้แก่คณะต่าง ๆ และ ร่วมกันเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัย

รูปกิจกรรมทั้งหมด