เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประกวด "ทูตจันทรา กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563" ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รูปกิจกรรมทั้งหมด