เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปกิจกรรมทั้งหมด