การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร 34)

รูปกิจกรรมทั้งหมด