มหาวิทยาลัย นำบุคลากรเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาต สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพุทธบูชา ณ มณฑลพิธีวิหารพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

รูปกิจกรรมทั้งหมด