มหาวิทยาลัย จัด โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภ้ฏจันทรเกษม เพื่อรองรับภารกิจใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 16 - 17 มกราคม 2563

รูปกิจกรรมทั้งหมด