กิจกรรม วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (พื้นที่ภาคกลาง) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอมุมมองต่อข้อเสนอโครงการวิจัยในด้านแนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดจนกรอบเวลาและงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

รูปกิจกรรมทั้งหมด