โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประชุมผู้ปกครอง และโครงการเยี่ยมห้องเรียน เพื่อทำความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ และเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครองควรทราบ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 มิถุนายน 2562

รูปกิจกรรมทั้งหมด