วันที่ 16 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "งานวันครู คารวะอาจารย์" ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี