กิจกรรม

มหาวิทยาลัยพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยจัดงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” เพื่อน้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยจัดงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” เพื่อน้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม และ ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม และ ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

กิจกรรม วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (พื้นที่ภาคกลาง) ปีงบประมาณ 2562  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอมุมมองต่อข้อเสนอโครงการวิจัยในด้านแนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดจนกรอบเวลาและงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กิจกรรม วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (พื้นที่ภาคกลาง) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอมุมมองต่อข้อเสนอโครงการวิจัยในด้านแนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดจนกรอบเวลาและงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประชุมผู้ปกครอง และโครงการเยี่ยมห้องเรียน เพื่อทำความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ และเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครองควรทราบ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประชุมผู้ปกครอง และโครงการเยี่ยมห้องเรียน เพื่อทำความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ และเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครองควรทราบ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงานงบประมาณ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต การรับสมัครนักเรียน การอนุมัติหนังสือเรียน และการพัฒนาเพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงานงบประมาณ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต การรับสมัครนักเรียน การอนุมัติหนังสือเรียน และการพัฒนาเพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันกีฬาบุคลากร

การแข่งขันกีฬาบุคลากร "ขุนเลเกมส์" ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง  จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 3 พฤษาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 3 พฤษาคม 2562

มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด

มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 26 เมษายน 2562

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมอภิปรายและเสนอแนะแนวทางแผนการพัฒนาคุณภาพและเป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกัน ณ ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 24 เมษายน 2562

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมอภิปรายและเสนอแนะแนวทางแผนการพัฒนาคุณภาพและเป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกัน ณ ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 24 เมษายน 2562