กิจกรรม

มหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562

องค์การนักศึกษา จัดงานประกวดดาว - เดือน

องค์การนักศึกษา จัดงานประกวดดาว - เดือน "แสงเดือน แสงดาวเหล่าจันทรา ประจำปีการศึกษา 2562" ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 20 กันยายน 2562

องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดงาน เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 19 กันยายน 2562

องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดงาน เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 19 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา" ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 17 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัย จัด งาน

มหาวิทยาลัย จัด งาน "จันทรเกษม พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1" ณ ชั้น 1 อาคาร 28 วันที่ 12 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 79 ปี ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 9 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 79 ปี ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 9 กันยายน 2562

สาขาวิชานาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระทรงครุฑา รามาวตาร ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562

สาขาวิชานาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระทรงครุฑา รามาวตาร ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา