กิจกรรม

มหาวิทยาลัยจัดพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 79 ปี ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 9 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 79 ปี ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 9 กันยายน 2562

สาขาวิชานาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระทรงครุฑา รามาวตาร ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562

สาขาวิชานาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระทรงครุฑา รามาวตาร ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา

มหาวิทยาลัยพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยจัดงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” เพื่อน้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยจัดงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน” เพื่อน้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม และ ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม และ ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

กิจกรรม วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (พื้นที่ภาคกลาง) ปีงบประมาณ 2562  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอมุมมองต่อข้อเสนอโครงการวิจัยในด้านแนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดจนกรอบเวลาและงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กิจกรรม วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (พื้นที่ภาคกลาง) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอมุมมองต่อข้อเสนอโครงการวิจัยในด้านแนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัย แผนการดำเนินงานตลอดจนกรอบเวลาและงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประชุมผู้ปกครอง และโครงการเยี่ยมห้องเรียน เพื่อทำความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ และเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครองควรทราบ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการประชุมผู้ปกครอง และโครงการเยี่ยมห้องเรียน เพื่อทำความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ และเรื่องต่างๆที่ผู้ปกครองควรทราบ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 มิถุนายน 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงานงบประมาณ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต การรับสมัครนักเรียน การอนุมัติหนังสือเรียน และการพัฒนาเพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงานงบประมาณ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต การรับสมัครนักเรียน การอนุมัติหนังสือเรียน และการพัฒนาเพื่อยกระดับการทดสอบระดับชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562