กิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 128 ปี และการบรรยายพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 128 ปี และการบรรยายพิเศษ "การเป็นครูในยุค New Normal" ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม วันที่ 29 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ประจำปี 2563" ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 28 กันยายน 2563

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" ณ สนามกีฬาในร่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงมุทิตาจิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงมุทิตาจิต

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี ณ ชั้น ๓ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 9 กันยายน 2563

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี ณ ชั้น ๓ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 9 กันยายน 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร 34)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 10 สิงหาคม 2563)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 10 สิงหาคม 2563)