ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 6 พฤศจิกายน 2561ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและทักษะทาง ICT นักศึกษา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 ชุด
 2. 6 พฤศจิกายน 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตอัตโนมัติพื้นฐาน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
 3. 6 พฤศจิกายน 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. 4 พฤศจิกายน 2561ให้เช่าพื้นที่ให้บริการจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคในรูปแบบตลาดนัด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 5. 1 พฤศจิกายน 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์และเขื่อนกั้นดินรอบสระน้ำ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. 31 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. 26 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์บันทึกวีดิทัศน์และเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8. 25 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 9. 25 ตุลาคม 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการฝึกทางวิทยาศาสตร์การกีฬา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
 10. 22 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตอัตโนมัติพื้นฐาน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11. 19 ตุลาคม 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาชุดปฏิบัติการการถ่ายทำระบบโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)
 12. 18 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. 18 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. 11 ตุลาคม 2561ให้เช่าพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 15. 9 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการฝึกทางวิทยาศาสตร์การกีฬา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
 16. 8 ตุลาคม 2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์และเขื่อนกั้นดินรอบสระน้ำ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. 4 ตุลาคม 2561เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18. 3 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้านวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19. 1 ตุลาคม 2561ขายทอดตลาดสินทรัพย์ บ้านพักหลังที่ ๓๙/๑ อ-๑๒ จำนวน ๑ หลัง
 20. 28 กันยายน 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม