ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 25 พฤศจิกายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะเกษตรและชีวภาพ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. 19 พฤศจิกายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ตามมาตรฐานอาหาร และเกษตรปลอดภัย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
 3. 19 พฤศจิกายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการด้านคุณภาพการผลิตและมาตรฐานอาหารสัตว์มุ่งสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
 4. 19 พฤศจิกายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดเครื่องมือวิจัยและพัฒนา ยาแคปซูล ยาเม็ด และยาน้ำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 5. 19 พฤศจิกายน 2562ประกาศเรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 6. 15 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน
 7. 14 พฤศจิกายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8. 8 พฤศจิกายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 9. 8 พฤศจิกายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อชุดอุปกรณ์จัดเส้นทางเครือข่ายหลัก (Router) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10. 8 พฤศจิกายน 2562ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนก่ารสอนหลักสูตรการแพทย์จีน
 11. 31 ตุลาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิจัยและพัฒนายาแคปซูล ยาเม็ด และยาน้ำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 06/2563
 12. 29 ตุลาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังสระน้ำบริเวณข้างสนามกีฬา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. 18 ตุลาคม 2562ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงาน ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
 14. 17 ตุลาคม 2562ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน
 15. 15 ตุลาคม 2562ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการและสำนักงาน ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน
 16. 9 ตุลาคม 2562ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังสระน้ำบริเวณข้างสนามกีฬา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. 20 กันยายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 18. 16 กันยายน 2562ประกาศ ผลการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 19. 12 กันยายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำและศูนย์อาหารอาคารจันทรา- กาญจนาภิเษก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 20. 10 กันยายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเสนอราคาให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562