ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 19 ตุลาคม 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาชุดปฏิบัติการการถ่ายทำระบบโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)
 2. 18 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. 18 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 4. 11 ตุลาคม 2561ให้เช่าพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 5. 9 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการฝึกทางวิทยาศาสตร์การกีฬา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
 6. 8 ตุลาคม 2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์และเขื่อนกั้นดินรอบสระน้ำ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. 4 ตุลาคม 2561เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8. 3 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้านวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 9. 1 ตุลาคม 2561ขายทอดตลาดสินทรัพย์ บ้านพักหลังที่ ๓๙/๑ อ-๑๒ จำนวน ๑ หลัง
 10. 28 กันยายน 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 11. 27 กันยายน 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการถ่ายทำระบบโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. 19 กันยายน 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดขยายเสียงสำหรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีดนตรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)
 13. 17 กันยายน 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำและศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ของงานสิทธิประโยชน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. 7 กันยายน 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในองค์กร (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. 4 กันยายน 2561แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 16. 31 สิงหาคม 2561ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำและศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ของงานสิทธิประโยชน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. 31 สิงหาคม 2561ประกาศศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์หอพัก จำนวน 4 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 040/2561
 18. 24 สิงหาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2562
 19. 20 สิงหาคม 2561สรุปสาระสำคัญกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 20. 20 สิงหาคม 2561เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักจำนวน 4 รายการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 040/2561